Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego z dnia 14 maja 2020 r.

14 maja, 2020

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z bieżącą sytuacją wywołaną skutkami panemii związanej z COVID-19 zwracam się z prośbą o uruchomienie programu dotyczącego dofinansowania zdalnego nauczania w uczelniach, na wzór programu „Zdalna szkoła” przygotowanego przez resort cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Program tego typu jest szczególnie istotny dla sektora uczelni niepublicznych, które przede wszystkim reprezentuje Konfederacja Lewiatan. Uczelnie w trybie pilnym musiały zmierzyć się z wyzwaniem pracy i nauki zdalnej, ale wiele problemów pojawi się w tym zakresie także w dłuższej perspektywie. Sektor niepublicznego szkolnictwa wyższego, nie otrzymujący środków publicznych na swoją podstawową działalność w zakresie kształcenia studentów (przede wszystkim na wynagrodzenia i infrastrukturę) i działający z tych powodów na zasadach komercyjnych, podlega wszelkim pozytywnym i negatywnym trendom rynkowym. Obecny kryzys związany z pandemią COVID-19, także o charakterze gospodarczym jest najpoważniejszym dla branży szkolnictwa niepublicznego od wprowadzenia trzydzieści lat temu przemian wolnorynkowych. Już obserwowane, ale także prognozowane na większą skalę skutki to, m.in.: zmniejszenie przychodów z czesnego, rezygnacja ze studiów, mniejsze nabory w kolejnych latach wynikające z czynników ekonomicznych po stronie studentów i ich rodzin. Zaburzenie płynności finansowej w uczelniach niepublicznych, także tych lokalnych, spowoduje w pierwszej kolejności redukcję etatów lub wynagrodzeń wartościowej kadry dydaktycznej, administracyjnej i badawczej, którą buduje się przez dekady. Tyle też będzie trwało odbudowanie takiego kapitału i zasobu szkolnego i akademickiego w sytuacji upadku tych podmiotów lub znaczącej redukcji kadry. Spowoduje to istotne szkody nie tylko dla procesu kształcenia młodzieży, ale i dla funkcjonowania lokalnych społeczności oraz środowisk kulturotwórczych i akademickich, które są katalizatorem rozwoju gospodarczego i intelektualnego kraju.

W dotychczas uchwalonych rządowych programach i rozwiązaniach prawnych, które wprowadzają działania osłonowe, podmioty niepublicznego szkolnictwa wyższego nie są traktowane ani w kategorii pracodawców, ani przedsiębiorców, tym samym pozostały bez jakiegokolwiek wsparcia. Dlatego też ich zdolność do ponoszenia inwestycji, ważnych z punktu widzenia prowadzenia wysokiej jakości i dostosowanego do indywidulanych potrzeb odbiorców zdalnego nauczania, jest zasadniczo ograniczona.

Proponowany program wsparcia finansowego dotyczącego nauczania zdalnego umożliwiać uczelniom w szczególności:

  • zakup niezbędnego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zajęć zdalnych przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz pracę zdalna przez pracowników administracyjnych,
  • zakup lub wynajem sprzętu dla wykładowców, umożliwiającego prowadzenie zajęć online,
  • zakup lub wynajem sprzętu dla pracowników administracyjnych do pracy zdalnej, który zapewni ciągłość funkcjonowania uczelni,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć on-line,
  • przygotowanie dla studentów infrastruktury umożliwiającej pracę zdalną (m.in.: laptopy, szafy do wypożyczeń),
  • zakup dostępu do dodatkowych licencji na platformy e-learningowe, będące w posiadaniu uczelni, przygotowanie dodatkowych kontentów e-learningowych,
  • zakup szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych związanych z pracą i nauką zdalną,
  • dostosowanie platform do kształcenia zdalnego dla osób z niepełnosprawnościami i wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia,
  • zakup dostępu do elektronicznych książek i czasopism.

Apeluję także, by procedury związane z pozyskaniem wsparcia w tym zakresie były maksymalnie uproszczone i pozwalały na szybkie uruchomienie finansowania po stronie instytucji, która go będzie udzielać oraz zakupów po stronie uczelni.

Z poważaniem,
Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

pl_PLPolish