STATUT POLSKIEJ UNII EDUKACYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1.
1. Organizacja pracodawców o nazwie Polska Unia Edukacyjna (występująca dotąd pod nazwą
Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji), zwana dalej „Unią”, jest dobrowolną,
samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej
i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

2. Unia używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Polish Union of Education”.

3. Unia działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców
(Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2.
1. Unia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Unii jest Warszawa.

§ 3.
1. Unia może wstępować do związków i organizacji pracodawców oraz do innych organizacji.
2. Unia może przystępować do organizacji międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA UNII
ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.
1. Podstawowym celem Unii jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim
pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji
państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

§ 5.
Ponadto innymi zadaniami Unii są w szczególności:
1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców; oddziaływanie na
kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
2. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy
i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów
pracodawców;
3. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami
w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy
i polityki gospodarczej;
4. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
5. organizowanie szkoleń pracodawców;
6. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym
pracodawców i/lub interesującym dla pracodawców;
7. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców
i organizacji pracodawców;
8. dbanie o wysokie standardy działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej
i naukowej, realizowanej przez pracodawców.

§ 6.
Cele i zadania Unii są realizowane przez:
1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
2. występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów
samorządu terytorialnego i władz sądowych w sprawach związanych z interesami pracodawców;
3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie
objętym niniejszym statutem;
4. udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu
zawierania układów pracy i innych porozumień;
5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej
oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których,
na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele
organizacji pracodawców;
6. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego,
ekonomicznego i technicznego;
7. prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej, organizacyjnej oraz
dotyczącej dydaktyki i nauki;
8. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy;
9. organizowanie zespołów doradczych i jednostek badawczych oraz zatrudnianie pracowników
i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
10. nakłanianie pracodawców do dbania o wysokie standardy ich działalności na podstawie § 5 pkt
8 niniejszego Statutu, aż do wykluczenia z Unii;
11. stworzenie systemu dobrowolnej akredytacji i certyfikacji dla członków Unii i zewnętrznych
jednostek edukacyjnych.

§ 7.
1. Dla realizacji celów statutowych Unia może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Unię służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOSTWO W UNII
§ 8.
1. Członkami Unii mogą być pracodawcy działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności uczelnie, szkoły oraz inne podmioty działające w obszarze edukacji
i nauki.
2. Członkowie którzy członkostwo w Unii uzyskali przed 1 stycznia 2019 r. są członkami
założycielami.

§ 9.
1. O przyjęciu w poczet członków decyduje jednogłośnie Zarząd, na pisemny wniosek
zainteresowanego pracodawcy.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia za
pośrednictwem Rady Nadzorczej.

§ 10.
Członkowie Unii mają prawo do:
1. uczestnictwa w pracach Unii i jej organów;
2. korzystania ze wsparcia Unii we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
3. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Unii;
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Unii.

§ 11.
Członkowie Unii zobowiązani są do:
1. udziału w pracach Unii;
2. przestrzegania statutu Unii oraz uchwalonych regulaminów;
3. terminowego uiszczania składek;
4. udzielania organom Unii informacji niezbędnych dla jej działalności;
5. udzielania pomocy Unii w wykonywaniu zadań statutowych;
6. realizowania rekomendacji Unii związanych z wykonywaniem § 5 pkt 9 niniejszego Statutu.

§ 12.
1. Członkostwo w Unii ustaje w razie:
1) wystąpienia z Unii;
2) rozwiązania Unii;
3) wykluczenia z Unii na skutek:
a) działania członka na szkodę Unii (w tym nie utrzymywania przez członka wysokich
standardów swojej działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i naukowej);
b) uchylania się od opłacania składek członkowskich mimo monitów przez okres
jednego roku;
4) likwidacji podmiotu będącego członkiem Unii.
2. Deklarację wystąpienia z Unii składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku
kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym
złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej jednogłośnie, przy obecności co
najmniej 2/3 członków Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie za pośrednictwem Rady
Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia, które decyzję w tej sprawie podejmuje większością co
najmniej 2/3 głosów. W okresie do Walnego Zgromadzenia członek jest zawieszony w prawach
i obowiązkach.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Unii.

ORGANY UNII
§ 13.
1. Organami Unii są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.
2. Uchwały kolegialnych organów Unii podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków organów kolegialnych Unii dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.

§ 14.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Unii.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny
skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę
później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Unii.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze
członka Unii.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością
głosów.
8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do 2 miesięcy od
daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 15.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Unii;
2. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o przyjęciu do Unii lub o wykluczeniu z Unii;
3. uchwalanie programów działania Unii;
4. uchwalanie Statutu i jego zmian;
5. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza
100 000 PLN;
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej;
7. rozwiązanie Unii i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Unii.

§ 16.
1. Rada Nadzorcza jest organem Unii nadzorującym prace Zarządu w okresie między posiedzeniami
Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 3 do 6 członków. Co najmniej 2/3 składu
Rady Nadzorczej stanowią osoby reprezentujące członków założycieli. Przewodniczącym
Rady Nadzorczej może zostać wybrana jedynie osoba reprezentująca członka
założyciela.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.
5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje
przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może
uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
1) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
2) odwołania przez Radę Nadzorczą lub członka Unii,
3) śmierci.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej Unii lub wskazany
przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 17.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Unii;
2. wybór od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Unii;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdań finansowych oraz
podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami/nadwyżki
kosztów nad przychodami;
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Unii
i rekomendowanie w tej sprawie postępowania Walnemu Zgromadzeniu;
5. nadzór nad działalnością Zarządu;
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego budżetu Unii przygotowanego przez Zarząd;
7. określanie i zatwierdzanie na wniosek Zarządu: wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz
określanie terminów płatności.

§ 18.
1. Bieżące prace Unii nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
i Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów. Co najmniej 2/3
składu Zarządu stanowią osoby reprezentujące członków założycieli. Prezesem Zarządu
może zostać wybrana jedynie osoba reprezentująca członka założyciela
4. Zarząd może dokooptować dodatkowych członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.
5. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 ust. 4 Prezes Zarządu przekazuje
do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję
Zarządu o kooptacji.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez
niego Wiceprezes Zarządu.
8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
2) odwołania przez Radę Nadzorczą;
3) śmierci.

§ 19.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. przygotowywanie projektów i planów działania Unii;
2. przygotowywanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją
budżetu;
3. składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;
4. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Unię;
5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
6. uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;
7. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji
międzynarodowych;
8. reprezentowanie Unii na zewnątrz;
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia
i Rady Nadzorczej;
10. przyjmowanie i wykluczanie członków Unii.

§ 20.
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Unii
upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj Wiceprezesi Zarządu działający
łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Dla zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 100 000 PLN wymagana
jest uprzednia zgoda Walnego Zgromadzenia wyrażona w formie uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.

§ 21.
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1. bieżące kierowanie działalnością Unii;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
3. podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej i kierowania nią;
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych oraz jednostek
badawczych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;
5. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Unii;

BIURO UNII
§ 22.
1. Zarząd Unii może podjąć decyzję o utworzeniu Biura Unii. Pracą Biura Unii kieruje Dyrektor
Generalny, zgodnie ze statutem Unii i uchwałami organów Unii.
2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków. Prezes
może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji
Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość
wynagrodzenia.
3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Unii dokonuje Dyrektor
Generalny.

MAJĄTEK UNII
§ 23.
Majątek Unii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Unii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24.
1. Uchwała o rozwiązaniu Unii może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Unii winna określać sposób jej likwidacji oraz sposób
przeznaczenia i podziału majątku Unii.

 
pl_PLPolish