Mail PUE do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r.

18 marca, 2020

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze,

W związku z wypowiedzią Pani Minister (link) oraz komunikatem z dnia dzisiejszego, zamieszczonym na stronie MNiSW, w którym rekomenduje się uczelniom zawieszenie pobierania od studentów opłat za studia, informuję uprzejmie, co następuje:

Komunikat może spowodować poważne konsekwencje dla szkolnictwa wyższego, zwłaszcza niepublicznego. Uczelnie niepubliczne obecnie angażują ogromne środki własne, aby zapewnić studentom normalne kształcenie, zrealizować w całości zajęcia przewidziane programem i zapewnić im osiągnięcie punktów ECTS, zgodnie z par. 1 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. w w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepis ten stanowi iż: „W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia”.

Uczelnie niepubliczne, będące członkami Polskiej Unii Edukacyjnej, z wielkim zaangażowaniem realizują powyższą wytyczną, ogromnym nakładem pracy dydaktyków i pracowników administracyjnych. Planowanie oraz realizacja nauczania zdalnego wymaga obecnie dużego zaangażowania czasu pracy w porównaniu ze zwykłym trybem funkcjonowania uczelni oraz dodatkowych kosztów. Wiele uczelni niepublicznych poczyniło już znaczne nakłady na rzecz zbudowania takiego systemu komunikacji ze studentami i nauczania.

Tymczasem komunikat wzywający do zawieszenia opłat pozbawia uczelnie niepubliczne dochodów i możliwości pokrywania bieżących opłat związanych z realizacją kształcenia (które cały czas w naszych uczelniach się odbywa!), a pracowników tych uczelni pozbawi wynagrodzeń. Uczelnie niepubliczne nie otrzymują wszak środków na  wynagrodzenia pracowników z budżetu państwa, finansują się z opłat za świadczone przez siebie usługi (tj. z czesnego studentów).

Jako uczelnie niepubliczne prowadzimy elastyczną i prostudencką politykę finansową – uczelnie mają wewnętrzne procedury pozwalające na różne formy obniżania i przekładania opłat dla studentów znajdujących się w  trudnych sytuacjach losowych. Systemowym rozwiązaniem dla studentów, którzy w związku z COVID-19 tracą pracę, byłoby natychmiastowe uruchomienie przez MNiSW przeznaczonych dla nich specjalnych stypendiów socjalnych.

Natomiast komunikat MNiSW z dnia dzisiejszego, wzywający uczelnie do zawieszenia pobierania opłat będzie odebrany przez studentów jako zachęta do nieuiszczania czesnego, mimo, że uczelnie wykonują swoje zobowiązania dydaktyczne. Podjęcie przez MNiSW inicjatywy rekomendowania zawieszenia pobierania opłat od studentów oceniamy krytycznie. Brak wpływów z opłat studenckich do uczelni niepublicznych spowoduje szybką utratę ich płynności finansowej i w konsekwencji upadek.

W związku z powyższym prosimy uprzejmie o odwołanie komunikatu lub jego uzupełnienie, iż nie dotyczy uczelni, które uruchomiły nauczanie zdalne, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW.

Jeśli szczegółowe uregulowania, dotyczące powyższych problemów zostały już przez resort wypracowane, to prosimy o ich w miarę pilne udostępnienie.

Z wyrazami szacunku
Dr Mieczysław Błoński
Prezes Zarządu
Polska Unia Edukacyjna

pl_PLPolish